Rezervasyon

Seçiniz
Seçiniz
 • 11:00
 • 11:30
 • 12:00
 • 12:30
 • 13:00
 • 13:30
 • 14:00
 • 14:30
 • 15:00
 • 15:30
 • 16:00
 • 16:30
 • 17:00
 • 17:30
 • 18:00
 • 18:30
 • 19:00
 • 19:30
 • 20:00
 • 20:30
 • 21:00
 • 21:30
 • 22:00
 • 22:30

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
MÜŞTERİ /MİSAFİR AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, Veri Sorumlusu sıfatıyla Kocatepe Mahallesi Şehit Muhtar Caddesi No:40 Beyoğlu
İstanbul adresinde mukim Şirketimiz Elit Turizm Yatırım A.Ş. tarafından sağlanan ürün ve hizmetlerden
faydalanan gerçek kişi Müşteri/Misafirlerden elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkindir. Şirketimiz
tarafından başta 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) olmak üzere ilgili mevzuat
kapsamında aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimizin kişisel
verilerin korunmasına ilişkin Politikalarına www.eliteworldhotels.com.tr adresinde yer almaktadır.
İşleme; KVKK’nın 3. maddesinde kişisel verilerin kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
getirilmesi, sınıflandırılması işlemleri olarak tanımlanmıştır.

A. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimizin ürün ve hizmetlerinden alan gerçek kişi Müşteri/Misafirlerden sözleşmenin ifası aşamasında
esnasında işbu ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi amacıyla elde edilen kişisel veriler, sözleşmenin ifası
kapsamında, Şirketimizin hizmet ve ürünlerini sunduğu alanlarda güvenlik nedeniyle 7/24 kamera kaydı
alınmak suretiyle elde edilen görüntüler Şirketimizin meşru menfaati kapsamında ve Şirketimizin
faaliyetlerini mevzuata uygun yürütebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Elektronik Kimlik
Bildirim sistemi üzerinden gerekli kimlik bildirimlerinin yapılabilmesi amacıyla toplanmakta ve
işlenmektedir.

B. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından aşağıda yer verilen amaçlar kapsamında KVKK’nın 5. ve 6.
maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenecektir.
1. Talep edilen hizmetin sağlanması,
2. Finans ve muhasebe kayıtların yapılması,
3. Talep ve Şikayetlerin karşılanması amacıyla iletişimin sağlanması,
4. Müşterinin yemek tercihlerine uygun yemek sunumu,
5. Şirketimiz Hizmet Süreçlerinin İyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması,
6. Müşteri Memnuniyetinin Sağlanması,
7. Hukuki bir ihtilafın vuku bulması nedeniyle HhHukuki işlemin gerekliliği,
8. İzinli Veri Tabanında yer alan Müşteri/Misafirlere Şirketimizin portföyünde yer alan reklam,
tanıtım, kampanya ve promosyon bildirimlerinin yapılması,
9. Elektronik Kimlik Bildirim sistemi üzerin T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne
otellerimizde konaklama yapan gerçek kişilerin ilgili mevzuat gereği bildirimi,
10. Sair tüm yasal yükümlülükler,

C. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLARLA KİMLERE AKTARILABİLECEĞİ

Şirketimiz, kişisel verileri “bilme gereği” ve “kullanma gereği” ilkelerine uygun olarak, gerekli veri
minimizasyonunu sağlayarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen
göstermektedir ve sadece zorunlu durumlarda üçüncü kişilere aktarmaktadır. Kişisel verileriniz; KVKK’nın
8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Şirketimiz ilgili
birimlerince işlenmekte ve aşağıda yer verilen amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.
1. Talep edilmesi halinde Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum
ve kuruluşları ile faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla;
2. Hukuki ihtilaf vuku bulması halinde Şirketimiz avukatlarıyla ve Şirketimizin hukuki menfatlerinin
korunması amacıyla Mahkeme, Savcılık, Emniyet Müdürlüğü gibi hukuken yetkili kamu ve özel kurum ve
kuruluşlarıyla,
3. İzinli veri tabaninda yer alan musterilere pazarlama, reklam ve kampanya kosullarinin bildirimi, takibi,
sikayetlerin toplanmasi, cevaplanmasi amaciyla şirketimizin pazarlama ve reklam hizmetleri tedarik eden
is ortaklariyla,
4. T.C İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne 1774 sayılı kimlik bildirme kanunu geregi elektonik
kimlik bildirim sistemine otelde konaklayan musterilerin kimlik bildirimlerinin yapilmasi amacıyla,

D. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi “İlgili Kişi”, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesinde aşağıda yer verilen
haklarını ve taleplerini www.eliteworldhotels.com.tr adresinde yer alan Başvuru Formunu usule uygun
olarak doldurmak suretiyle bildirebilecektir.
6698 sayılı KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında herkes veri sorumlusu sıfatı ile Şirketimize aşağıdaki
hususlarda başvurma hakkına sahiptir:
(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 6698 sayılı Kanun’un 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini
talep etme, haklarına sahiptir.

Çalışma Saatlerimiz

Haftanın her günü 11:00 – 23:00

Teşekkürler, en kısa zamanda size ulaşacağız. Lütfen formu doğru şekilde doldurunuz!